Sunday, April 5, 2009

துறைதோறும் மறுமலர்ச்சி

தோழர்களே ஒவ்வொரு துறைகளைப்பற்றியும் தமிழகத்தில் அதன்கண் நாம் செய்யவேண்டிவ வரைவு பற்றியும் உங்கள் கருத்துகளை எழுதுங்கள்.
நட்புடன் தோழர்

No comments:

Post a Comment